Terms of Use

 1. “OneCharge Application” หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการชาร์จไฟฟ้าจากเครื่องชาร์จไฟฟ้าไปยังยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับให้บริการผู้บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล “ผู้ใช้บริการ” ภายใต้ชื่อ “OneCharge” ซึ่งบริษัท ออมนิส โคออพเพอเรชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “OneCharge” เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย โดยผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้งาน และสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการผ่านช่องทางที่ OneCharge กำหนด พร้อมลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านช่องทาง Mobile Application โดยต้องตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ OneCharge กำหนดก่อนการใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริการ OneCharge บางส่วนดำเนินการพัฒนาและให้บริการโดยคู่ค้าของ OneCharge ตามเงื่อนไขของ OneCharge
 3. ในการใช้งานผู้ใช้บริการจะใช้งานผ่าน Mobile Application ที่ดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบจะประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ (1) แสดง/เปิดให้ค้นหาจุดติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า (2) แสดงสถานะของเครื่องชาร์จ (3) ระบบนำทางไปยังจุดติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า (4) แสดงช่องทางชำระเงินค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม (5) สรุปรายการชำระเงินและส่งไปยังระบบออกเอกสารใบแจ้งเรียกเก็บ/ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยื่นสมัครใช้บริการ (6) แสดงข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลัง
 4. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ OneCharge เปิดเผยและส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ไปยังระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่ค้าตามข้อ 2 ซึ่งข้อมูลอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การตรวจสอบข้อมูล และการออกและจัดส่งเอกสารด้านภาษีให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ เพื่อการให้บริการของ OneCharge ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 5. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ช่องทางการสมัครสมาชิกตามข้อ 1 ของ OneCharge เป็นเพียงช่องทางในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ OneCharge เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตกลงสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการยืนยันว่าได้อ่านศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครสมาชิก การใช้บริการ OneCharge รวมทั้งอัตราและวิธีการชำระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ ตามที่ OneCharge จะเรียกเก็บจากการใช้บริการ และตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า OneCharge อาจมีการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามนโยบายของ OneCharge ซึ่ง OneCharge มีดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆได้ เพียงแจ้งผู้ใช้บริการผ่าน Mobile Applicationในกรณีที่ OneCharge มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการใช้งานหรือการเป็นสมาชิกได้ทันที อย่างไรก็ตามหากภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก และ/หรือเข้าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว อนึ่ง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึง แก้ไข ไม่อนุญาตให้ประมวลผลและลบข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ OneCharge
 6. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการให้บริการระบบหรือเครื่องชาร์จ OneCharge หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือเงินใดๆ จากการใช้บริการ OneCharge Application ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงจะแจ้งข้อร้องเรียนหรือปัญหาการใช้งานกับ OneCharge โดยตรงในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
 7. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้นำส่งสำหรับการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ OneCharge Application เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง OneCharge ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกสมาชิก OneCharge Application กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
 8. ผู้ใช้บริการขอรับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้ข้อมูลในการสมัครทั้งหมดแก่ OneCharge รวมถึงหากมีกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลของบุคคลที่ 3 กับ OneCharge ผู้ใช้บริการยืนยันว่า แล้วบุคคลดังกล่าวอนุญาตให้ OneCharge ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OneCharge รวมทั้งรับรองและรับประกันว่าได้แจ้งบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OneCharge แล้ว และ/หรือได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หากจำเป็น หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ OneCharge แล้ว
 9. ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดจากการทำธุรกรรมของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ OneCharge Application นั้นเป็นทรัพย์สินของ OneCharge ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 10. ผู้ใช้บริการยินยอมและมอบหมายให้ OneCharge ใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้ ไม่ว่าโดย OneCharge หรือ คู่ค้าของ OneCharge สำหรับการบริหารจัดการสมาชิกและการใช้บริการ OneCharge Application รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับบริการ OneCharge Application ในลักษณะที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ
 11. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทาง OneCharge เสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันโดยจะขึ้นกับประวัติการเข้ารับบริการของสมาชิกแต่ละราย รายการส่งเสริมการขายแต่ละประเภทหรือนโยบายทางการตลาดของ OneCharge สมาชิกยอมรับผูกพันตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่กำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัคร รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ OneCharge Applciation ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการ และตกลงติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ระบบและเงื่อนไขอื่นๆ
 13. ผู้ใช้บริการทราบและตกลงว่า OneCharge มีสิทธิปฏิเสธการสมัคร โดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ
 14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการเป็นสมาชิก OneCharge Application ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า OneCharge อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยอีก 6 เดือนหลักจากการยกเลิกการเป็นสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยืนยันการยกเลิกการเป็นสมาชิกและ/หรือเพื่อตรวจสอบการยกเลิกการให้บริการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกดังกล่าว ตามที่ OneCharge เห็นสมควร โดยภายหลังจาก 6 เดือน OneCharge จะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไม่สามารถระบุตัวตนต่อไปได้
 15. OneCharge ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการและจุดที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเก็บค่าบริการชาร์จ

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะนำรถออกจากจุดชาร์จหลังช่วงเวลาเข้ารับบริการชาร์จไฟฟ้าของท่านสิ้นสุดลง เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายถัดไปสามารถเข้าใช้บริการได้ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้บริหารจัดการช่องจอดเครือข่ายของ OneCharge Application ปลดสายชาร์จ เคลื่อนย้ายรถของผู้ใช้บริการไปยังพื้นที่จอดรถข้างเคียงได้ทันที หรือ บริหารจัดการด้วยวิธีอื่นตามเหตุอันควร
 2. OneCharge จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการการบริหารจัดการรถของผู้ใช้บริการตามเหตุดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 1 ในทุกกรณี

การรับผิดชอบต่อความเสียหาย

 1. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับยานพาหนะของผู้ใช้บริการสถานีเครือข่ายของ OneCharge Application ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจ/เข้าร่วมตรวจสอบสาเหตุความเสียหายจนเป็นที่ยุติก่อน ในกรณี OneCharge ตรวจสอบแล้วพบว่าความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากซอฟต์แวร์หรือการให้บริการของ OneCharge เช่น ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม ระบบ ทั้งนี้ OneCharge จะพิจารณาชำระค่าสินไหมทดแทนให้ตามสมควรแก่กรณี

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

1.ผู้ใช้งานเติมเงินแล้วระบบขัดข้อง ไม่สามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ onecharge จะทำการตรวจสอบภายใน 7 วัน และจะทำการคืนเงินกลับไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(Wallet)ในแอป โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 14-30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการเติมเงินได้หรือไม่ได้ ?

 • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเติมเงินได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว