นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

  • การคืนเงิน

  • ผู้ใช้งานเติมเงินแล้วระบบขัดข้อง ไม่สามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

  • ✓ กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ onecharge จะทำการตรวจสอบภายใน 7 วัน และจะทำการคืนเงินกลับไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(Wallet)ในแอป โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 14-30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
  • ✓ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • ✓ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • นโยบายการยกเลิก

  • กรณีที่สามารถยกเลิกการเติมเงินได้หรือไม่ได้ ?

  • ✓ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเติมเงินได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว